فایل های دسته بندی فیزیک - صفحه 1

اسيلوسكوپ ها

اسیلوسكوپ اشعه كاتدی یك دستگاه نمایش دهنده است. در صورتی كه دیگر دستگاههای نمایش دهنده فقط مقدار ولتاژ یا مقادیر دیگر الكتریكی را نمایش می دهند...

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل