فایل های دسته بندی تاریخ و ادبیات - صفحه 1

ادبیات شفاهی کودکانه ( عامیانه )

مترادف فرهنگ عامه ،فولكلور است و به آن بخش از هنر گفته مي شود كه به صورت شفاهي منتقل مي شود.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل