فایل های دسته بندی دام و طیور - صفحه 1

اجرای سیستم HACCP در واحدهای پرورش مرغ گوشتی

با گسترش ارتباطات و پدیده ی جهانی شدن، نیاز ارتباط در كشورمان نیز احساس می گردد. این ارتباطات تابع قوانینی است كه برای تمام كشورها تدوین گردیده و نادیده گرفتن آن امكان پذیر نمی باشد. ر

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل